Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

A LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LogDrill Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve a korábbi adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. A LogDrill Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

A LogDrill Kft. jelen nyilatkozat útján tájékoztatja a portál látogatóit (a továbbiakban: érintettek) a honlapján történő regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1.    Az adatkezelő megnevezése

Név:LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím:8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4.
Cégjegyzék száma:19-09-514871
Képviselő neve:dr. Nagy Zsolt ügyvezető
Telefonszám:+36 (70) 978-0088
E-mail cím:info@logdrill.com
Portálcím:www.logdrill.com; www.logdrill.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69342/2013

2.    Fogalmak

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni – a meghatározások a nyilatkozat teljes szövegére érvényesek:

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

A LogDrill Kft. különleges adatot nem kezel, e körbe tartozó adatokat a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során nem kell megadni.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a portál használatával, az arról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes rögzítésével adja meg.

Az adatkezelés célja a LogDrill Kft. termékeihez kapcsolódó szolgáltatások elérésének és jogszerű igénybevételének biztosítása. A LogDrill Kft. az érintett által megadott – az adatkezelési cél eléréséhez szükséges és arra alkalmas – adatokat célhoz kötötten, kizárólag a termékek kipróbálása, megrendelése, a kapcsolódó termékinformációs szolgáltatások elérése, az érintettel létrejövő szerződéses kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése, továbbá a portál és a szolgáltatások jogszerű és biztonságos működtetése, harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében kezeli.

A portál működéséhez, azon az érintett által végrehajtott intézkedésekhez, aktivitáshoz kapcsolódó naplóadatokat – a bejelentkezéshez igénybevett számítógép, illetve más, a honlap elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez érintett a portál megnyitásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul. Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a portál, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az érintettek által a portál, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybevett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése a LogDrill Kft. érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért adatkezelő nem vállal felelősséget.

A portál és az arról elérhető szolgáltatások igénybevétele során rögzítésre kerülő adatkapcsolati és hozzáférési információk, naplóadatok a portál biztonságos működtetése, továbbfejlesztése, minőségbiztosítása, a LogDrill Kft. és az érintettek jogos érdekeinek érvényesítése, az esetlegesen szükségessé váló hatósági adatszolgáltatások teljesítése, továbbá ügyfélstatisztikák készítése céljából felhasználhatók.

Az automatikusan felvett adatok egyéb személyes adatokkal, illetve más honlapok vagy szolgáltatások érintett általi igénybevételekor keletkező adatokkal – a jogszabály által előírt esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze.

A portál a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználók számítógépén egy vagy több adatcsomagot, cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó technikai állományt – telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A rendszer a cookie-kat csak egyes aloldalak megnyitása esetén küldi el a látogatók számítógépére, tehát azok csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és a megnyitás időpontját rögzítik, további információt nem tárolnak.

A böngészők többségének menüsorában található „súgó” menüpont tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a cookie-kat letiltani.

Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Fenti kitétel nem vonatkozik a jogszabály, bírósági ítélet, vagy más hatósági határozat, kötelező érvényű megkeresés alapján kötelező adattovábbításokra.

Adatkezelő a jelen nyilatkozatban meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben kezel adatokat. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a jelen nyilatkozatban meghatározott céloknak.

A LogDrill Kft. az adatfelvétel és kezelés során tisztességesen és törvényesen jár el. Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő fizikai, adminisztratív és informatikai eszközökkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel, továbbá az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy az adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibák dokumentálásra kerüljenek.

A LogDrill Kft. informatikai rendszere, hálózata és portálja egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

4. A kezelt személyes adatok köre

A portálon történő regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név;
  • e-mail cím;
  • jelszó;
  • ügyfélcsoport (elemző és szakértő/üzleti döntéshozó/kereskedő/befektető).

A regisztráció során – a termékinformációs szolgáltatások szélesebb körű elérése érdekében –opcionálisan megadható adatok:

  • telefonszám;
  • postacím (irányítószám/ország/település/utcanév/házszám);
  • az érintett által képviselt gazdasági társaság megnevezése.

A portál működése során automatikusan rögzítésre kerülő technikai adatok kizárólag abban az esetben minősülnek személyes adatnak, amennyiben azok az érintettel kapcsolatba hozhatóak, illetve amennyiben az érintettel fennálló kapcsolatuk az adatkezelő által helyreállítható.

 5. Az adatkezelés időtartama

 A regisztráció keretében megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval (az adatkezelési hozzájárulás megadásával) kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a regisztráció egyidejű törlésével jár.

Opcionálisan rögzíthető adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig (az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig) tart. Az opcionálisan rögzíthető adatok törlése nem eredményezi a regisztráció automatikus törlését.

A regisztráció törlésére a portálra, illetve a szolgáltatásra irányadó használati feltételekben rögzített eset(ek)ben és módo(ko)n kerülhet sor. Érintett regisztrációját – az ellenérték fejében igénybevett szolgáltatások díjának megfizetését követően – bármikor, külön megkötés nélkül törölheti.

A naplózott adatokat a rendszer a keletkezés időpontjától számított hat hónapig tárolja.

Az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján a törvény által az adatkezelő részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint – ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében adatkezelő további külön hozzájárulás nélkül, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozó igénybe vétele

 Az adatokat kizárólag adatkezelő bizalmas adatok megőrzésére kötelezett, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó munkatársai jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át. Adatkezelő eljáró munkatársai jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT tagállamokba irányuló adattovábbítás belföldi adattovábbításnak minősül. Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatokat.

Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatok továbbításának időpontját, a továbbítás jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított adatok körét.

Adatkezelő az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, illetve az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az adatfeldolgozók eljárásáért az Infotv-ben előírt felelősséget vállal. Az adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az Infotv. 21. §-ban felsorolt esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az intézkedésre irányadó határidőt elmulasztja – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, kérheti az adatok helyesbítését, azok törlését, vagy zárolását, illetve észrevételt tehet az adatkezelésre vonatkozóan. Az adatok törlése a szolgáltatás elérésének, igénybevételének akadályát képezheti. Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb az erre irányuló megkeresés megérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban tájékoztatja érintettet.

Ha érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a megkeresésére adott tájékoztatás ingyenes.

Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatok forrásáról adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatja az érintetteket.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, annak kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

A valóságnak nem megfelelő adatokat – amennyiben e tényről tudomást szerez és a valós adat rendelkezésére áll – adatkezelő helyesbíti. A regisztráció során rögzített adatait érintett bármikor módosíthatja, helyesbítheti.

Törölni kell az adatot, ha az adatkezelés jogellenes, a törlést az érintett kéri, az adat hiányos, vagy téves és helyesbítésre nincs mód, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy a NAIH elrendelte. A törlést jogszabály rendelkezése megtilthatja. Törlés helyett az adatkezelő a személyes adatot zárolja, ha azt az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az érintett jogos érdekeit sértené. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatkezelő a helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről értesíti érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Érintett jogainak adatkezelő általi megsértése esetén bírósághoz (választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is) fordulhat, illetve bejelentést tehet a NAIH-nál (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, portálcím: www.naih.hu). A perben az is fél lehet, akinek a perbeli jogképessége egyébként hiányzik.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben érintett a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a portál használata során bármilyen módon kárt okoz, adatkezelő a regisztráló féllel szemben felmerülő kárigényét érvényesítheti. Adatkezelő minden elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértés megszűntetése, körülményeinek feltárása és a jogsértő személyének megállapítása érdekében.

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. A portálon keresztül magánszemélyek által tehető jognyilatkozatok a mindennapi életben tömegesen előforduló, különösebb megfontolást nem igénylő szerződések megkötésére irányulnak, így azok – bíróság eltérő tartalmú ítélete hiányában – cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetében is joghatályosnak tekintendők.

8. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően érintett a szolgáltatás további igénybevételével, ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

A www.logdrill.com, illetve www.logdrill.hu honlapok html kódja adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb web-analitikai adatok független auditálását. A web-analitikai szolgáltató a LogDrill Kft. megbízásából személyes adatot nem, csupán az érintettekre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. A LogDrill Kft. részére a web-analitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében (a szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetők el).

Veszprém, 2013. szeptember 20.

A szolgáltatásaink biztosítása és a legjobb felhasználói élmény érdekében a LogDrill cookie-kat használ ezen az oldalon. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. További Információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás