Felhasználási feltételek

Kérjük, a LogDrill Portálon történő regisztráció, a Portál szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a LogDrill logelemző alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) Portálról elérhető tesztváltozatának ingyenes kipróbálása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha a dokumentum minden pontját elfogadja!
A LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Gyártó) kizárólag azzal a feltétellel engedélyezi a Portál bármely eleme, funkciója, illetve az arról elérhető valamely szolgáltatás használatát, hogy a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek körében rögzített, illetve meghivatkozott valamennyi kikötést magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Portálról, illetve a kapcsolódó honlapok bármelyikéről elérhető valamely szolgáltatás, funkció igénybevételével, használatával Felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy:

 1. az Felhasználási Feltételek teljes körű elfogadásához, az abban rögzített kötelezettségek vállalásához és jogosultságok gyakorlásához szükséges teljes felhatalmazottsággal rendelkezik, saját, illetve az általa képviselt természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejövő jogviszony maradéktalan teljesítéséhez szükséges, jelen dokumentumban, vagy annak bármely kiegészítésében foglalt jogokat megszerezheti, kötelezettségeket vállalhatja;
 2. az Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését – ideértve a szavatossági kötelezettségvállalásokra vonatkozó, felelősséget kizáró, vagy korlátozó kikötéseket is – megismerte és elfogadta;
 3. Tudomásul veszi, hogy a portálon keresztül ingyenesen kipróbálható alkalmazás tesztverzió, melynek hibamentes működésével összefüggésben a gyártó LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt korlátozott terjedelmű kártérítési felelősséget, illetve szavatosságot vállal;
 4. tudomásul veszi, hogy a Portál és az arról elérhető szolgáltatások használatára Felek között – elektronikus formában kötött, további szóbeli, vagy írásos megerősítést nem igénylő – kölcsönös kötelezettségvállaláson alapuló megállapodás jött létre, melynek bizonyítására kizárólag a Portál hátterét képező rendszer által keletkeztetett, a Gyártó által kezelt elektronikus naplóállományok (logadatok) szolgálnak. A naplóállományokat Gyártó időbélyeggel látja el, azok eredetiségét és tartalmának helytállóságát Felek az ellenkező bizonyításáig valósnak fogadják el. A jelen Felhasználási Feltételek alapján megkötött megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Gyártó nem iktatja, illetve iktatott szerződésként később nem teszi hozzáférhetővé. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Jelen Felhasználási Feltételek pdf formátumban, magyar nyelven letölthetők a Gyártó www.logdrill.com, illetve www.logdrill.hu címen elérhető honlapjáról. A közzétett Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek nem ismerete nem mentesíti Felhasználót a rendelkezések betartásának kötelezettsége alól. Az Felhasználási Feltételek letöltési lehetőségének biztosításával Gyártó eleget tesz az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek.

Nincs olyan, a jelen Felhasználási Feltételek alapján igénybe vehető szolgáltatásokra irányadó magatartási kódex, melynek a Gyártó aláveti magát.

I. Gyártó adatai

Gyártó neve:

LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft.
Székhelye:H-8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4.
Cégjegyzék száma:

 

19-09-514871, vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószáma:23776755-2-19
Bankszámla száma:Budapest Bank Zrt.

10101126-08342600-01003007

Képviseleti jogosult:dr. Nagy Zsolt ügyvezető
Postacím:H-8200 Veszprém, Virág Benedek utca 4.
Telefonszám:+36 70 978-0088
Fax:+36 1 228 5414
E-mail cím:info@logdrill.hu
Honlap:              www.logdrill.hu; www.logdrill.com

II. A Felhasználó

Jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában Felhasználónak minősül az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki igénybe veszi a Portálról elérhető valamely szolgáltatást.

III. A Felhasználási Feltételek alapján igénybe vehető szolgáltatások

 A Portálon Gyártó – regisztrációt követően – a következő, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat teszi elérhetővé Felhasználó számára:

 1. az Alkalmazás egyedileg generált virtuális gépen, egy igényléssel (a Portálon regisztráció után elérhető „virtuális gép igénylése” gomb kiválasztásával) hét (7) napig elérhető online próbaverzióját;
 2. a LogDrill alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentációt, így a szoftver adatlapját, az alkalmazás felhasználási környezetét, használati eseteit bemutató leírásokat (termékinformációs szolgáltatások).

A Gyártó által Felhasználó rendelkezésére bocsátott, a Portálon lévő adminisztratív felületen keresztül, online elérhető, egyedileg generált virtuális gép jogszerűen kizárólag az Alkalmazás próbaverziójának futtatására vehető igénybe, azon más szoftver nem telepíthető, futtatható, illetve más tartalom nem tárolható. Gyártó a virtuális gép célhoz kötött használatát a KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. (cégjegyzék száma: 01-10-043994, székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.) KÜRTCLOUD szolgáltatása igénybevételével, ingyenesen biztosítja Felhasználónak. Az időkorláton belül az Alkalmazás próbaverziójában egyedi kezelői felület („dashboard”) beállítások, lekérdezési minták és jelentés sablonok tárolhatóak, a jelentések elmenthető és nyomtatható állományokba exportálhatóak. Az időkorlát lejártát követően az elmentett beállítások törlődnek. A lejárat után az adott regisztrációval új virtuális gép igényelhető. A portál folyamatosan mutatja az időkeretből még hátralévő napok számát.

A KÜRTCLOUD szolgáltatás Gyártó általi igénybevétele nem keletkeztet jogviszonyt Felhasználó és a KÜRT Zrt. között, a KÜRT Zrt. kizárólag a Gyártóval áll szerződéses kapcsolatban.

Gyártó, mint az Alkalmazás kizárólagos tulajdonosa Felhasználó számára az Alkalmazás Portálról elérhető, kipróbálható verziójára vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt terjedelmű, nem kizárólagos használati jogosultságot enged. A Portálra feltöltött, Alkalmazáshoz kapcsolódó kiegészítő dokumentációkat és segédanyagokat az Alkalmazás részének kell tekinteni, melyre jelen dokumentum hatálya időbeli korlátozás nélkül kiterjed. Az Alkalmazás angol nyelvű.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálon közzétett termékekre, szolgáltatásokra és árakra vonatkozó információk, továbbá a termékinformációs szolgáltatás keretében nyújtott kiegészítő tájékoztatás nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak.

IV. Meghatározások

Jelen Felhasználási Feltételekben a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott jelentésnek megfelelően kell értelmezni. Ezen meghatározások a Felhasználási Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi dokumentum teljes szövegére érvényesek:

„Felhasználói paraméterezés” az Alkalmazás, annak grafikus kezelői felülete („dashboard”), az exportálható jelentések (riportok) konfigurálásához szükséges beállítások, értékek rendeltetésszerű használat melletti, a Gyártó által meghatározott, vagy a kiegészítő dokumentációban rögzített módon és keretek között, az Alkalmazásban e céllal biztosított és elérhető menük és eszközök igénybevételével történő módosítása.

„Harmadik Fél” kitétel a Felek kivételével, bármely természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot jelenti.

„Jogosulatlan felhasználás” kitétel magában foglal valamennyi, a jelen Felhasználási Feltételekben engedélyezettől eltérő felhasználói magatartást, különösen, de nem kizárólagosan a jelen dokumentum alapján biztosított használati jogosultság terjedelmét meghaladó túlhasználatot.

„Portál” a Gyártó által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációra, a szolgáltatások elérésére, a Gyártóval való kommunikációra, valamint a Gyártó termékeire vonatkozó információk közzétételére szolgáló online felület.

„Termékinformációs szolgáltatás” megjelenési formájától és hordozójától függetlenül valamennyi, az Alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentáció, így különösen, de nem kizárólagosan az Alkalmazás felhasználói kézikönyve, program-specifikációja, a termék hivatalos honlapján fellelhető leírások, támogatói információk.

V. Jogok és kötelezettségek, felelősségkorlátozó nyilatkozat

 

Gyártó, mint a Portálról elérhető szolgáltatások műszaki, technikai hátterét képező rendszer, eszközök és alkalmazások tulajdonosa, üzemeltetője, illetve használója Felhasználó számára a további Felhasználóktól elkülönített és független, a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített terjedelmű, nem kizárólagos használati jogokat biztosít.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál, az arról elérhető szolgáltatások, különösen a kipróbálható Alkalmazás (tesztverzió), a Portálon közzétett adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok, grafikák, illetve a honlap kialakítása a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt állnak. Az Alkalmazáson, annak moduljain, a kapcsolódó szabadalmakon, szerzői vagy vagyoni jogokon, védjegyeken Felhasználó tulajdonjogot nem, csak a Gyártó eredeti és származékos jogain alapuló, korlátozott terjedelmű, nem kizárólagos, a Portálról online elérhető, kipróbálható verzióra vonatkozó használati jogot szerez. Gyártó kijelenti, hogy valamennyi szolgáltatási elem tekintetében rendelkezik a jelen Felhasználási Feltételek keretében Felhasználó részére biztosított származékos jogokkal, így a Felhasználó által a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseivel összhangban folytatott valamennyi felhasználás jogszerűnek minősül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Portál és az arról elérhető szolgáltatások működéséhez, eléréséhez szükséges, illetve a Portálon közzétett Alkalmazás, annak bármely részegysége, komponense forrás- vagy tárgykódjának megismerésére, visszafejtésére, lefordítására, felhasználói paraméterezés kereteit túllépő megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére, átdolgozására, felépítésének és működésének a rendeltetésszerű üzemeltetés által lehetővé tett mértéket meghaladó tanulmányozására, elemzésére, az Alkalmazás letöltésére, másolására és terjesztésére.

A Portálon közzétett adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a Portálra és a Gyártót megillető szerzői jogi védelemre utaló “© LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft.” megjegyzés, feltéve, hogy:

 

 1. a felhasználás ismeretterjesztés céljából történik; és az
 2. sem a Felhasználó, sem más Harmadik fél kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja; továbbá
 3.  az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

 
A Portál a Gyártó kifejezett előzetes engedélye hiányában sem részben sem egészben nem másolható le.

A „LogDrill” alkalmazás megnevezése, az alkalmazott képi ábrázolás a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, a védjegyoltalommal összefüggő nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára, illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. jogosult. A védjegy bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától Felhasználó tartózkodni köteles. A Portálon feltüntetett egyéb védjegyek, márkanevek és logók tulajdonosa az ott megjelölt személy vagy szervezet, melyek ezzel kapcsolatos jogai a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak.

Felhasználó a Portálról elérhető szolgáltatásokat és alkalmazásokat, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben számára biztosított jogokat a Gyártó erre vonatkozó, kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül nem értékesítheti tovább, nem engedheti át, nem adhatja használatba vagy további licencbe, bérbe, haszonbérbe, lízingbe, kölcsönbe, vagy haszonkölcsönbe, illetve azokat semmilyen módon nem terhelheti meg. Amennyiben Felhasználó Harmadik fél számára a jelen Felhasználási Feltételek tárgyát képező szolgáltatásokhoz hozzáférést engedélyez, a Harmadik fél eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatást kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben rögzítettek szerint, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és célra használja. Felhasználó, valamint a nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek a Portál használata, illetve az arról elérhető szolgáltatások és alkalmazások igénybevétele során, azzal összefüggésben nem folytathat(nak) a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy más módon jogsértő tevékenységet.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál és az arról elérhető szolgáltatások, alkalmazások rendeltetésellenes használata szigorúan tilos, és az a Portálhoz, illetve szolgáltatásokhoz való hozzáférés végleges hatályú korlátozását vonhatja maga után.

Gyártó a Portálon történő regisztrációt követően biztosítja Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételének, a tesztalkalmazás kipróbálásának jogát. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálról elérhető tesztalkalmazás próbaverzió, így annak használata kizárólag Felhasználó saját kockázatára történik.

Gyártó minden szükséges és elvárható intézkedést megtesz a Portál biztonságos működése érdekében, ugyanakkor – a Portál és az arról elérhető szolgáltatások ingyenes rendelkezése bocsátására is tekintettel – az általa, továbbá az érdek-, illetve felelősségi körébe tartozó bármely személy által, vagy mulasztása következtében szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben neki felróhatóan bekövetkezett károk kivételével a Portál, az arról elérhető szolgáltatások, illetve alkalmazások működésével összefüggésben felmerülő káreseményekért (ideértve a Portál és a szolgáltatások használata során Felhasználó rendszereiben esetlegesen bekövetkező adatvesztésből származó károkat is) nem vállal felelősséget. Gyártó minden felelősséget kizár az olyan jogsértéseken alapuló igényekért, melyek a Portál, vagy az arról elérhető valamely szolgáltatás nem Gyártó, vagy a nevében eljáró, illetve érdekkörébe tartozó személyek általi módosításán, megváltoztatásán, a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett, nem szerződés- és rendeltetésszerű, jogellenes felhasználásán, vagy ezek megkísérlésén alapul.

Gyártó a Portálon megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett állítja össze és teszi közzé. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek fel a honlapra. Tekintettel arra, hogy a Portálról elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Gyártó nem vállal felelősséget a honlapon megjelenített adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok a Felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázatokat kizárólag Felhasználó viseli. Gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a Portálon közzétett adatok, információk felhasználása kapcsán esetlegesen a Felhasználónál keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Gyártóval és Harmadik felekkel szemben az általa regisztrált e-mail címmel végrehajtott valamennyi művelet és intézkedés jogszerűségéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden indokolt és elvárható lépést megtesz a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása érdekében, és együttműködik a Gyártóval a jogosulatlan hozzáférésekből adódó jogos igények eredményes érvényesítése érdekében. A fenti kötelezettség megsértése esetén Gyártó a Felhasználó hozzáférését megszűntetheti, illetve a kapcsolódó IP-címről érkező hozzáférés-kezdeményezést időbeli korlátozás nélkül, akár véglegesen visszautasíthatja.

Felhasználó a regisztráció során megadott jelszavát saját hatáskörben módosíthatja. Nem megfelelő biztonságú felhasználói jelszó kiválasztása, használata, illetve a regisztráció kompromittálódásának gyanúja esetén Gyártó saját rendszerei és a Felhasználó adatainak biztonsága érdekében jogosult a jelszavakat és Felhasználó kapcsolódó hozzáférését a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megváltoztatni, letiltani vagy törölni. Gyártó nem felelős azon károkért, illetve szolgáltatás-kiesésért, melyek a jelszavak fenti okokból történő megváltoztatása, letiltása vagy törlése miatt következtek be. Gyártó a jelszó megváltoztatását követően – a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségén – haladéktalanul értesíti Felhasználót a jelszóváltozásról, annak okáról, illetve a megváltoztatott jelszóról.

A fenti rendelkezéseknek megfelelően Gyártó kizár minden olyan, a Felhasználó és Harmadik felek felé fennálló felelősséget, amely jelen Felhasználási Feltételek, vagy valamely jogszabály rendelkezéseinek Felhasználó, illetve a Felhasználó nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek általi megsértéséből, a Portál, vagy annak valamely eleme nem rendeltetésszerű, helytelen használatából, hibás vagy jogosulatlan működtetéséből, felhasználói paraméterezéséből, illetve a regisztrált hozzáférések nem megfelelő biztonságú őrzéséből, valamint a hozzáférési adatok (felhasználónevek, jelszavak, egyéb kódok) Felhasználó érdekkörében felmerülő, nem megfelelő bizalmasságú kezeléséből ered. Felhasználó a fenti okból Harmadik feleknek okozott károkért objektív felelősséggel tartozik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Gyártó kizárólag a Portálon általa, illetve a nevében eljáró, vagy az érdekkörébe tartozó személyek által biztosított, a Gyártó rendelkezési körébe tartozó szolgáltatások, alkalmazások és állományok tekintetében minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti (tartalom)szolgáltatónak. Gyártó a törvényi kötelezettségeket betartva jár el, így közvetítő szolgáltatói minőségében nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett adatok és információk tartalmát, továbbá nem köteles olyan tények vagy körülmények keresésére, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Gyártó korlátozhatja, illetve akár véglegesen megtilthatja a Portálhoz, annak valamely eleméhez, az arról elérhető valamely szolgáltatáshoz, alkalmazáshoz való további hozzáférést, amennyiben:

 1. Felhasználó kísérletet tesz a szolgáltatások, kiemelten a tesztalkalmazás engedély nélkül történő letöltésére, másolására, a Portálban, annak alapinfrastruktúrájában, a LogDrill alkalmazás kipróbálása érdekében létrehozott virtuális gépben, valamint a licenciába adott szoftverekben és alkalmazásokban lévő technikai védelmi, illetve használati-idő beállítási mechanizmusok kikerülésére, manipulálására; vagy
 2. a Gyártó engedélye nélkül egyéb olyan tevékenységet folytat, ami befolyásolja a Portálba, annak alapinfrastruktúrájába, a Portálról elérhető szolgáltatási elemekbe, illetve a licenciába adott anyagokba épített aktiválási, azonosítási, biztonsági, időmérési, technikai védelmi mechanizmusok rendeltetésszerű működését.

Jelen Felhasználási Feltételek használati jogosultság tekintetében rögzített korlátozásainak megsértése jogosulatlan felhasználásnak minősül és Felhasználó hozzáférésének azonnali törlését alapozza meg.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gyártó nem felelős az internet- és a közvetlen hatókörén kívül álló adatáramlások biztonságáért, a küldemények kézbesítéséért, azok fogadásáért. Gyártó nem tehető felelőssé azért, ha valamely közvetítő szolgáltató hálózatbiztonsági incidens miatt korlátozza, vagy szűri a hálózati forgalmat. Felhasználó köteles minden elvárható intézkedést megtenni az érdekkörében esetlegesen felmerülő biztonsági incidensek megelőzése érdekében.

VI. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata

A Portál elérésének, az azon keresztül biztosított szolgáltatások igénybevételének feltétele az internet hálózat elérése. Felhasználó a Portált, illetve annak szolgáltatásait a www.logdrill.hu, vagy a www.logdrill.com Portálokról, tetszőleges közvetítő szolgáltató internet elérési szolgáltatásán keresztül érheti el. Gyártó kizárólag – a Felhasználói Feltételek elfogadását követő – regisztráció után biztosítja Felhasználó számára a Portál és az azon hozzáférhetővé tett szolgáltatások (így a tesztalkalmazás) elérésének és használatának jogát.

A jelen Felhasználási Feltételeken alapuló megállapodás elektronikus úton történő megkötése keretében Felhasználó a regisztráció menüpontból elérhető elektronikus űrlapon adhatja meg regisztrációhoz szükséges adatait és nyilatkozhat a Felhasználási Feltételek elfogadásáról.

A regisztrációs űrlap kitöltése során Felhasználó valós adatokat – természetes személy Felhasználó esetében saját személyes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén közhiteles nyilvántartásban rögzített érvényes adatait – köteles megadni. A szerződéskötési folyamat során Felhasználónak jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Gyártó az érintettek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel az egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben Felhasználó a Portál és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztráció során Harmadik fél adatait adta meg, vagy a Portál használata során bármely más módon kárt okoz, Gyártó a regisztráló féllel szemben felmerülő kárigényét érvényesítheti. Gyártó minden elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértés megszűntetése, körülményeinek feltárása és a jogsértő személyének megállapítása érdekében.

A Portálon történő regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

 1. teljes név;
 2. e-mail cím;
 3. jelszó;
 4. ügyfélcsoport (elemző és szakértő/üzleti döntéshozó/kereskedő/befektető).

A regisztráció során – a termékinformációs szolgáltatások szélesebb körű elérése érdekében –opcionálisan megadható adatok:

 1. telefonszám;
 2. postacím (irányítószám/ország/település/utcanév/házszám);
 3. az érintett által képviselt gazdasági társaság megnevezése.

Az elektronikus regisztrációs-űrlap kitöltése után Felhasználónak módjában áll megadott adatait megnézni, ellenőrizni, az esetleges hibákat javítani. Felhasználónak a kitöltött űrlapot, az általa rögzített adatokkal jóvá kell hagynia (megerősítés).

Felhasználó a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségén a regisztrációt és jelen Felhasználási Feltételek elfogadását követően haladéktalanul visszaigazolást kap a regisztráció tényéről, illetve a Portálba történő belépés lehetőségének megnyíltáról.  Az elektronikus üzenetben Gyártó felhívja Felhasználó figyelmét a Portállal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, hibák jelzésének módjára, illetve a Portálra való belépés akadályozottsága esetén a bejelentések fogadására szolgáló, info@logdrill.hu címen elérhető ügyfélszolgálati postafiókra.

VII. Hatály, elállás, módosítás, a jogviszony megszűnése és megszüntetése

Jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Felhasználó és Gyártó között határozatlan időtartamú jogviszony jön létre.

Jelen Felhasználási Feltételek – valamely szerződéses kikötés jogszabályon, vagy annak visszaható hatályú módosításán alapuló érvénytelensége, illetve bírósági kötelezés alapján történő módosítása kivételével – kizárólag Gyártó egyoldalú jognyilatkozatával módosítható.

Gyártó a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt adatvédelmi kötelezettségvállalásokra, a felhasználói kötelezettségekre, illetve a szolgáltatási elemek ingyenességére irányadó rendelkezések kivételével a Felhasználási Feltételek módosítására irányuló szándékát nem köteles előzetesen bejelenteni Felhasználónak. A fenti kivételi körbe tartozó módosítás szándékáról Gyártó legkésőbb a módosítást harminc (30) nappal megelőzően, a Portálon történő közzététellel tájékoztatja Felhasználót. A Felhasználási Feltételek visszaható hatállyal nem módosíthatók.

Felhasználó regisztrációja törlésével, azonnali hatállyal megszűntetheti a Portálról elérhető szolgáltatások használatát. A regisztráció törlése a jelen Felhasználási Feltételeken alapuló szerződéses jogviszony Felhasználó rendes felmondásával történő megszűntetésének minősül.

A regisztráció törlése esetén – amennyiben a Gyártó felé valamely szolgáltatásból eredő díjtartozása nincs – Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt módon ismét regisztrálhat a Portálon

A Portálról elérhető, ingyenes szolgáltatási elemek igénybevételére irányuló jogviszonyt Gyártó azonnali hatállyal, rendes felmondással ugyancsak megszűntetheti.

A jogviszony megszűnése, vagy megszűntetése következtében a jelen Felhasználási Feltételek alapján biztosított használati jogok is megszűnnek. A Felek közötti jogviszony megszüntetése nem korlátozza a Gyártó további jogérvényesítéshez való jogát.

VIII.  A Szolgáltatás szüneteltetése

Gyártó fenntartja magának a jogot a Portálról elérhető valamely szolgáltatás szüneteltetésére, jellemzőinek módosítására, illetve a szolgáltatási elemek megszűntetésére. Erről a Portálon történő közzététellel értesíti Felhasználót.

Gyártó infrastruktúrája és a Portál biztonsága érdekében rendszerei felügyeletére, indokolt esetben saját eszközei és hálózata, a Felhasználó és Harmadik felek eszközei és hálózata védelme, a károkozás megelőzése érdekében a Portál, illetve az arról elérhető szolgáltatások működését, elérését befolyásoló rendkívüli és azonnali intézkedések foganatosítására jogosult.

IX. Díjak és fizetési feltételek

A Portálról elérhető szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

Felhasználó tudomásul veszi Gyártó jogát az ingyenes hozzáférés Felhasználó előzetes tájékoztatásával történő megszűntetésére, illetve a hozzáférés feltételeinek előzetes értesítés melletti megváltoztatására. A jelen bekezdés szerinti értesítést Gyártó a változtatást legalább harminc (30) nappal megelőzően köteles közzétenni a Portálon, illetve köteles megküldeni a Felhasználó által regisztrált elektronikus postafiókra.

Amennyiben Felhasználó az új feltételeket nem fogadja el, Gyártó a kapcsolódó hozzáférést minden további értesítés nélkül jogosult megszüntetni.

X. Adatvédelem és titoktartás

Felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen Felhasználási Feltételek alapján Gyártó által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatai, így

 1. a regisztráció során megadásra kerülő adatok;
 2. a kapcsolódó, személyes adatnak minősülő log-állomány(ok); valamint
 3. a kapcsolódó IP címek, egyéb technikai azonosítók.

Gyártó, illetve a megbízásából eljáró személyek által történő – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – kezeléséhez, a Portál működése során igénybe vett rendszerekben, adathordozókon történő térítésmentes gyűjtéséhez, másolásához, többszörözéséhez, a funkcionális működéshez szükséges mértékű átdolgozásához. Gyártó, illetve a megbízásából eljáró személyek nem jogosultak a Felhasználó adatainak terjesztésére, nyilvánossághoz való közvetítésére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Gyártó a Felhasználó nevében, illetve érdekkörében eljáró személyek személyes adatait eljárási jogosultságuk ellenőrzése érdekében igényelheti, és a Portál szolgáltatásainak elérését az eljáró személy sikeres azonosításától teheti függővé.

Gyártó a Felhasználó által átadott, illetve hozzájárulásával gyűjtött személyes adatokat a Portálon közzétett adatvédelmi irányelveinek megfelelően, célhoz kötötten, a Portál szolgáltatásainak rendeltetésszerű igénybevételéhez, illetve a kapcsolódó jogosultságok érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli. Gyártó kötelezettséget vállal és minden elvárható intézkedést megtesz Felhasználónak a Portál és az arról elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott adatai bizalmas és titkos kezelésére.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul a regisztráció során megadott adatai, valamint a Portál eléréséhez használt IP címek és technikai azonosítók Gyártó általi, a Felek között létrejött jogviszony megszűnését, vagy megszűntetését követő hat (6) hónapig történő megőrzéséhez. Gyártó az ezen bekezdés alapján megőrzött adatokat kizárólag a Portálról elérhető szolgáltatások igénybevételével összefüggésben esetlegesen szükségessé váló jogérvényesítés céljából kezeli. Amennyiben Felhasználó a jelen bekezdés szerinti adatkezelési hozzájárulását visszavonja, Gyártó a Portálhoz, illetve a szolgáltatásokhoz való ingyenes hozzáférést megtagadhatja.

Gyártó a jogsértések felderítése érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal, ennek keretében eleget tesz hatósági vagy bírósági adatszolgáltatási felhívásoknak, megkereséseknek. A hatósági adatszolgáltatás(ok) jóhiszemű teljesítése miatt Felhasználó Gyártóval szemben nem érvényesíthet kárigényt. Gyártó – az érintett hatósági kötelezés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó érdekkörébe tartozó, illetve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatási elemekre vonatkozó adatok bírósági vagy más hatósági megkeresésre történő kiadásáról a megkeresés teljesítésével egyidejűleg értesíti Felhasználót.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásra, annak bármely komponensére, elemére, a működési hátterét képező infrastruktúrára vonatkozó valamennyi dokumentáció, irat, know-how, szellemi alkotás, ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer, rajz, üzleti terv, pénzügyi és marketing információ, kód, a kapcsolódó logikai fájl-formátumok, képernyő és logikai mező-leírások, a Portálhoz és az arról elérhető szolgáltatásokhoz  kapcsolódó, vagy arra vonatkozó bármely teljesítménymérési adat, vagy teszteredmény (függetlenül a mérés vagy teszt végrehajtójától) – megjelenési formájuktól függetlenül – bizalmas információnak minősülnek és Gyártó kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználó köteles a Portál, illetve az arról elérhető szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott, e körbe tartozó adatokat az üzleti titkok védelmére irányadó jogi szabályozás figyelembevételével megőrizni, a lehető legnagyobb fokú védelmükhöz szükséges valamennyi indokolt és ésszerű intézkedést megtenni. Felhasználó az üzleti titoknak minősülő bizalmas információkat Gyártó kifejezett előzetes engedélye hiányában nem hozhatja Harmadik felek tudomására, illetve nem teheti közzé.

Azon információk, melyeket a Gyártó bárki számára hozzáférhető módon közzétesz, maga, jogszabály, hatósági határozat, vagy bírósági ítélet kifejezetten nyilvánosnak minősít, illetve a Felek közötti jogviszony létrejöttét megelőzően már jogszerűen nyilvánosságra került adatok nem minősülnek üzleti titoknak.

XI. Jogfenntartó nyilatkozat

 A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt, Gyártót megillető valamely jog késedelmes érvényesítése, vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogérvényesítés lehetőségéről való lemondást, továbbá valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a további, illetve fennmaradó jogok érvényesítését. A jelen Felhasználási Feltételekből fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak a Gyártó erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozata esetén érvényes.

A Felhasználási Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a további rendelkezések érvényességét és hatályát, részleges érvénytelenség esetén a Felhasználási Feltételek többi része változatlan formában fennmarad.

XII. Engedményezés

 Felhasználó tudomásul veszi Gyártó azon jogát, hogy bármely, jelen Felhasználási Feltételekben rögzített jogosultságát vagy kötelezettségét – a kedvezményezett, vagy alvállalkozó I. fejezet szerinti adatait is tartalmazó értesítés megküldését követően – szabadon engedményezze vagy alvállalkozásba adja

.Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy – annak I. fejezet szerinti adatai közlését követően – Gyártó bármely tag- vagy leányvállalatát bevonja a jelen Felhasználási Feltételeken alapuló szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos bármely kötelezettsége teljesítésébe. A Gyártó tag- és leányvállalatai felléphetnek a Gyártót jelen Felhasználási Feltételek alapján megillető bármely jog érvényesítése érdekében.

XIII. Vegyes és záró rendelkezések

Felek a jelen Felhasználási Feltételekből fakadó kötelezettségeik teljesítésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozataikat egymással elektronikus levélben is közölhetik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Gyártó a Portállal, illetve az arról elérhető szolgáltatásokkal (ide értve a honlapon igénybe vehető tesztalkalmazást is) kapcsolatos információkat a Portálon való közzététellel is közölheti.

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre.

Felek a jelen Felhasználási Feltételekkel, azok megszegésével összefüggésben felmerülő esetleges jogvitáikat békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a jogviták elbírálására a polgári perrendtartás általános szabályai szerint illetékes bíróság jogosult.

 

Veszprém, 2013. szeptember 20.

A szolgáltatásaink biztosítása és a legjobb felhasználói élmény érdekében a LogDrill cookie-kat használ ezen az oldalon. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. További Információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás